Informace pro rodiče

Platné pro provoz mikrojeslí i dětských skupin

Co potřebuje dítko do Lupínku

 • Bačkůrky: doporučujeme jakékoliv, které jsou dítěti pohodlné a příjemné. Žádáme, ne Crocs
 • Vhodné převlečení, které je přizpůsobené potřebám dítěte, ročnímu období a aktuálnímu počasí. Min. jeden komplet: ponožky, tepláčky, tričko, mikinu, spodní prádlo
 • Plínky: V každém provozu máme u přebalovacích pultů své „školičkové“ plínky, pokud zapomenete, nevadí. Dítě bude vždy přebalené a čisté. Nicméně vzhledem k dermatitidě, doporučujeme nosit si své.
 • Patron: Doporučujeme při zahájení adaptace, přijetí nové situace… zkušenosti. Pokud má dítko, svého např. plyšového kamaráda, samozřejmě ho může doprovodit i k nám. Rádi se seznámíme i s plyšovým přítelem.
 • 3 fotografie velikosti na pas. Využití fotografií: jedna fotografie slouží k označení místa dítěte v šatně. Druhá označuje lůžkoviny a třetí postýlku.

Prostory našich provozů

 • Dva provozy dětských skupin jsou v přízemí. Provoz Mikrojeslí a DS Školička Lupínek III. Jsou poté v prvním patře budovy A.
 • Veškeré naše provozy jsou řádně zkolaudované a vybavené k záměru provozu výchovy a péče o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky.

Kvalifikace pečujících osob neboli tet

 • Naše kvalifikace se skládá z několika oborů, které jsou přípustné dle zákona o dětských skupinách. V našem „pečovatelském sboru“ se můžete setkat s: pedagogem MŠ, pedagogem s aprobací pro I. Stupeň ZŠ, zdravotní sestrou, porodní asistentkou, speciální pedagožkou, pracovnicí v sociálních službách, akreditovanou chůvou … atd… Důležité je zmínit, že každá z pečovatelek má letitou praxi v různých typech předškolního zařízení, pravidelně navštěvují akreditované kurzy první pomoci od Červeného kříže, dále jsou pravidelně vysílány na kurzy se zaměřením – výtvarným, péče a přístup k dětem, komunikační dovednosti atd…

Striktně se distancujeme od označení „ Hlídárna“

 • Máme zpracovaný velmi kvalitní Plán výchovy a péče
 • Z výše zmíněného Plánu výchovy a péče vychází naše denní programy, které jsou přizpůsobené aktuálním potřebám, náladě, znalostem a dovednostem dětí
 • Přijímáme pouze plnohodnotně naočkované děti
 • Dětem předáváme to nejlepší z nás, morální hodnoty, sociální vazby a jistoty
 • Naše prostory jsou přizpůsobené, tak aby byla zajištěna bezpečnost dětí
 • Jsme pojištění
 • Naše hřiště je připraveno dle metodiky Lesních mateřských škol a herní prvky jsou certifikované
 • Máme vlastní parkoviště a plně vybavenou tělocvičnu
 • Nabízíme adaptační program a to zdarma
 • Zajišťujeme kvalitní stravování, splňujeme tzn. Zdravý koš
 • Zohledňujeme výchovné a stravovací specifika dětí
 • Naše filosofie se opírá o „Zdravý selský rozum“ a naše zkušenosti z praxe, velkou inspirací jsou pro nás: J.A. Komenský, N. Aldort a paní M. Montessori
 • Nejsme zastánci „bonbónových odměn“ za dobře vykonanou práci. Děti si uklízí svůj herní prostor, jelikož je potřeba, aby bylo v prostorách čisto a vlídně.
 • Příkladem může být: „ Pojďme si po sobě uklidit, je potřeba mít volný prostor, abychom si mohli společně zacvičit“
 • Říkáme si „tety“, jelikož vykonáváme činnost přístupem i náplní totožnou s aktivitou některého z Vašich rodinných příslušníku – přebalujeme, krmíme, uspáváme, těšíme, objímáme, oblékáme, smějeme se i pláčeme….
 • Dbáme na osobní kontakt, individuální přístup a komunikaci
 • Jsme tu pro Vás a Vaše děti každý den, dle Vašich přání a potřeb

Možnosti docházek a podmínky finanční spoluúčasti rodičů

 • Nabízíme několik typů možnosti docházek, nejlépe lze možnosti docházek rozdělit na tzn. Celotýdenní a dílčí neboli permanentky
 • Celotýdenní/Paušál: tedy Po – Pá. Rodič si může vybrat, zda využije možnosti jeho dítka v některém z našich provozů do 12:30, do 15:00 či do 17:00. Pokud vznikne absence, má zákonný zástupce nárok na finanční refundaci úhrady spoluúčasti na pobytu jeho dítěte v DS. Nižší částka se poté objeví při platbě v nadcházejícím měsíci. Max. možná refundace je v 50%.
 • Permanentky: Rodič si může vybrat četnost návštěv dle svých potřeb, a to 1x – 4x, opět 7.30 – 12.30, 7.30 – 15.00 a 7.30 – 17.00. Zde není možnost finanční refundace, nicméně je zde možnost tzn. „Nevychozené“ dny si může dítě vybrat v aktuální měsíci, kdy vznikla „náhrada“ a ještě v měsíci nadcházejícím. Pokud není náhrada vybrána, bohužel propadá. Možnost náhrad si rodič zajišťuje v interním systému centrumlupinek.webooker.cz Přístup k tomuto systému, je rodiči umožněn při zahájení spolupráce. 

  Odhlášení v systému: Aby, bylo možné pružně a maximálně využívat možnosti náhrad, žádáme rodiče, aby své děti max. do 8.20 prostřednictvím tohoto programu odhlásili.

  Přihlášení: Rodiče, kteří mají zájem o mimořádnou docházku svého dítěte, tedy využití náhrady, prosím sledujte interní systém a své dítko přihlaste s příchodem do zařízení max. do 9.00.

  Překážkou k výběru již uhrazené návštěvy, může být již plná kapacita oddělení či překážky uvedené v Provozním řádu provozovatele.

 • Částka, která odpovídá rodiči vybrané docházky je přehledně zobrazena v ceníku provozovatele DS.
 • Platba probíhá dle Vámi vybraného rozsahu docházky a to bezhotovostní formou na bankovní účet Lupínek z.s. : 115 -1922990287/0100
 • Zákonný zástupce se zavazuje uhradit smluvenou částku do 24. dne předchozího měsíce na výše uvedený bankovní účet. Na měsíc září bude částka přijata do 24. srpna.

Dokumenty spojené se zahájením docházky Vašeho dítěte ve Vámi vybraném oddělení

 • Rodiče a děti si oddělení provozu vybírají svobodně, překážkou může být pouze plná kapacita preferovaného oddělení
 • Je potřebné mít vyplněné dokumenty spojené s nástupem Vašeho dítěte již před zahájením první návštěvy

Jedná se o tyto dokumenty:

 • Smlouva o péči o dítě v dětské skupině
 • Evidenční list dítěte
 • Vyjádření lékaře
 • Informovaný souhlas GDPR
 • Dokumenty spojené s projektem EU fondu Zaměstnanost
 • Potvrzení podpořené osoby na vazbu na trh práce
 • Monitorovací list podpořené osoby

Smlouva o péči v dětské skupině, evidenční list a vyjádření lékaře: Je rodiči předána při první návštěvě v Centru péče a výchovy Lupínek či na vyžádání zaslána emailovou korespondencí

Jelikož veškeré naše projekty jsou finančně podpořené z výše uvedeného EU fondu, s touto finanční podporou jsou spojené i doplňující dokumenty. Důležitost a význam těchto dokumentů Vám bude vysvětlena osobně při první návštěvě.

Je potřeba zmínit, že se zahájením docházky v některém z našich provozů, bude Vašemu dítěti přidělen čip. Tento čip vždy zaznamená příchod a odchod Vašeho dítěte. Tyto tzn. průchody Vám poté budou předloženy ke kontrole a Váš souhlas s návštěvou Vašeho dítěte stvrdíte svým podpisem.

Veřejně vyvěšené dokumenty v jednotlivých provozech:

 • Provozní řád
 • Plán výchovy a péče
 • Informovaný souhlas GDPR

Dítě je mladší dvou let

 • Aktuálně zákon hovoří o 92 hodinách, které může dítě mladší dvou let strávit v obdobném zařízení jako jsou naše dětské skupiny. Díky našemu elektronickému evidenčnímu systému, máte vždy přehled kolik hodin již Vaše dítě v našem provozu strávilo a kolik Vám ještě zbývá.
 • Nahlédnutí do elektronického evidenčního systému je umožněn po předchozí domluvě.

GDPR

 • Zákon, který navazuje na občanský zákon, samozřejmě respektujeme a dodržujeme. Důležité je zmínit, že základní informace o Vás a Vaší rodině získáváme na základě zákona o dětských skupinách.
 • Přesto v našich provozech je veřejně vyvěšen informovaný souhlas, jak nakládáme s dokumenty s Vašimi údaji.
 • Pokud nesouhlasíte s prezentací fotografií Vašeho dítěte na našich webových stránkách či fcb profilu, toto Vaše vyjádření plnohodnotně respektujeme a řídíme se jím.

Adaptační program:

 • Tento program zahajujeme na základně společné domluvy a to vždy po deváté hodině smluveného dne
 • Před zahájením těchto krátkodobých návštěv je potřebné mít vyplněné veškeré výše zmíněné dokumenty
 • Dítě je předáno kvalifikovaného personálu, jenž Vám bude osobně představen. Opět si vyměníme telefonní kontakty.
 • První návštěva zpravidla trvá hodinku. S rodičem se rozloučíme a vyšleme jej po tuto dobu „do terénu“. Občas dostáváme otázku, zda může být rodič přítomen. Ano, může. Nicméně upozorňujeme, že dítko moc dobře ví, že je maminka či tatínek přítomen a adaptace jako taková neprobíhá. K nastartování dobré nálady a důvěry slouží první návštěva, tzn. prohlídka. Na tuto první návštěvu vždy žádáme, aby spolu s rodiči přišla i slečna či mladý pán.
 • Je to velmi důležité. Dítko vidí, že je maminka uvolněná, přirozeně komunikuje, cítí se bezpečně a spokojeně. „Co je dobré pro maminku je dobré i pro mě“
 • Zpět k adaptačnímu programu. Pokud by během první návštěvy dítko tetám sdělovalo, že je již unavené, přijalo již příliš vjemů či emoce, které jsou spojené s nervozitou z první návštěvy začínají přesahovat míru, která je pro náš cíl… tedy super start docházky s nadšením, zvědavostí a odhodláním zažít něco nového a prímového, je mamince zavoláno. „maminko, pro dnešní den bychom návštěvu ukončili. Nechceme, aby k nám Vaše dítko chodilo nerado a se smutkem. Nemusíte se bát. Z našich zkušeností se víc bojí maminka než dítko, ale i to je součástí naší práce. A troufáme si říci, že dle velmi pozitivních referencí svou práci umíme dělat dobře😊
 • Postupně dle možností dítěte a rodiny postupujeme směle k nastartování dobrého podhoubí pro skvěle prožité chvíle.
 • Tento program je nastaven zdarma a prosíme o jeho využití. Děláte to pro své dítko a je důležité, abychom my dospěláci udělali vše pro to, abychom eliminovali stres ze strachu z nového zkušenosti.
 • Období krátkodobých návštěv může trvat až tři týdny. Jedná se o velmi individuální program, k Vašim potřebám přistupujeme vždy velmi citlivě a otevřeně.

Povinná předškolní docházka a individuální vzdělávání

 • Pokud je dítko již „opravdovým“ předškolákem a jste v našem provozu spokojeni, nemusíte nás opouštět, abyste splnili povinnou předškolní docházku.
 • S předškoláky pracovat umíme a kvalifikace pečující osoby, která se věnuje oddělení, jenž je svým programem zacílen pro výchovu a péči pro děti 4 -7 let, je pedagog MŠ s dvacetiletou praxí.
 • Individuální vzdělávání předškoláka, tedy možnost přezkoušení a kontrola předškolní zralosti a dovedností umíme zajistit. Spolupracujeme s akreditovanou soukromou školkou, tedy tzn. rejstříku MŠMT

První schůzka

 • Na telefonním čísle: 777641472 či na emailové adrese lupinek.skolicka@seznam.cz, je možné si domluvit první nezávaznou schůzku. Naše provozy sídlí na adrese: Masarykova 623, 252 19 Rudná u Prahy
 • Prohlídky organizujeme ve všední dny, po předchozí domluvě, a to vždy po 15:00
 • Na první schůzku zveme oba rodiče a dítko.
 • Žádáme, připravte si všetečné i méně všetečné otázky, na veškeré velmi rádi odpovíme 😊